Process ExpressProcess Express

Algemene voorwaarden

Onderstaand treft u de algemene voorwaarden van Process Express aan.

Indien u vragen heeft neem dan gerust contact met ons op.

Referenties

Algemene Voorwaarden van Process Express

 

Algemene Voorwaarden van Process Express BV                                               Januari 2012

Process Express BV
Hendrik Figeeweg 1-T
2031 BJ Haarlem
Tel: 023-3020208

Mail: info@processexpress.nl
Www.processexpress.nl | 

KvK nr: 34268061
IBAN: NL42 Rabo 0145 3810 56
Swift: RABONL24

 

Algemene Voorwaarden

Artikel 1  Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Process Express (PE) en iedere overeenkomst tussen PE en een cliënt, waarop PE deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden, alsmede algemene voorwaarden, inkoop voorwaarden en dergelijke van de cliënt zijn alleen van toepassing op de rechtsverhouding tussen PE en cliënt indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door PE zijn geaccepteerd.

Artikel 2  Offertes en aanbiedingen

2.1 Offertes, aanbiedingen, voorstellen en soortgelijke opgaven van PE staan gedurende 30 dagen na verzending door PE open voor acceptatie door cliënt, tenzij daarin een andere geldigheidsduur is aangegeven of deze eerder worden ingetrokken.

2.2 De in voornoemde schriftelijke opgaven vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3  Verplichtingen PE

3.1 PE zal zich ervoor inspannen de werkzaamheden ten behoeve van cliënt naar beste inzicht en vermogen alsmede overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

3.2 PE draagt er zorg voor dat haar medewerkers, bij de uitvoering van de werkzaamheden binnen het bedrijf van cliënt, zich zullen gedragen overeenkomstig de bij cliënt geldende en aan PE bekend gemaakte werken huisregels, voor zover dit de voortgang van de opgedragen werkzaamheden niet onnodig belemmert.

Artikel 4  Verplichtingen en medewerking cliënt

4.1 Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan PE aangeeft of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden, tijdig aan PE worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde gegevens niet tijdig aan PE zijn verstrekt, heeft PE het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra consultancy uren volgens de vooraf afgesproken tarieven aan cliënt in rekening te brengen.

4.2 Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem te verstrekken gegevens. PE is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, ontstaan doordat PE is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor PE kenbaar behoorde te zijn.

4.3 Cliënt zal constructief meewerken aan het doorlopen van de door partijen overeen gekomen procedures binnen de overeengekomen termijnen. Cliënt zal tevens zorg dragen voor de benodigde kwaliteit en continuïteit in zijn personele ondersteuning van de uitvoering van de werkzaamheden door PE.

4.4 Cliënt draagt er zorg voor dat de medewerkers van PE en/of door PE ingeschakelde derden de voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke toegang tot terreinen en gebouwen van cliënt verkrijgen. Cliënt stelt PE, voor zover relevant, de daartoe noodzakelijke pasjes e.d. alsmede bijbehorende instructies ter beschikking.

4.5 Cliënt stelt aan de medewerkers van PE en/of aan door PE ingeschakelde derden de benodigde kantoorruimte en-faciliteiten ter beschikking en informeert hen tijdig over de bij cliënt geldende huis- en werkregels.

Artikel 5  Uitvoering werkzaamheden

5.1 PE richt zich bij de uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk op de door cliënt gehanteerde normen en richtlijnen. Voor het overige voert PE de werkzaamheden, tot de uitvoering waartoe zij zich heeft gecommitteerd, naar eigen inzicht uit overeenkomstig de beroepsmatige normen van PE, met dien verstande dat PE nimmer gehouden zal zijn tot uitvoeren van werkzaamheden die naar het uitsluitend oordeel van PE onverenigbaar zijn met voornoemde beroepsmatige normen.

5.2 Bij de uitvoering van haar werkzaamheden ten behoeve van cliënt zal PE de bij haar aanwezige kennis en ervaring zo goed mogelijk inzetten.

5.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de aan PE opgedragen werkzaamheden dit vereist, heeft PE het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.4 PE tracht zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van cliënt met betrekking tot het inzetten van bepaalde medewerkers van PE, doch zal in het algemeen niet kunnen garanderen dat bepaalde medewerkers op bepaalde tijdstippen beschikbaar zijn. Indien cliënt een zodanige garantie wél vraagt, en PE de gevraagde medewerker(s) gedurende een bepaalde periode ter beschikking houdt ten behoeve van cliënt, is cliënt gehouden voor die periode de honoraria van deze medewerker(s) te voldoen, ook indien cliënt in die periode van de diensten van de desbetreffende medewerker(s) geen gebruik maakt.

5.5 Cliënt heeft het recht aan PE te verzoeken een door PE ingezette medewerker te vervangen indien cliënt op redelijke gronden van oordeel is dat deze persoon niet voldoet. PE zal alsdan de desbetreffende medewerker naar beste kunnen en vermogen vervangen.

5.6 PE kan een bij de uitvoering van de opdracht ingezette medewerker vervangen door een andere medewerker.

5.7 Indien partijen zijn overeengekomen dat de uitvoering van de werkzaamheden in fasen/onderdelen zal geschieden, kan PE de uitvoering van die onderdelen tot een volgende fase opschorten totdat cliënt de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.8 Indien binnen de looptijd van de tussen de partijen gesloten overeenkomst voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van een dergelijke uitvoeringstermijn dient de cliënt PE derhalve, alvorens PE aansprakelijk te kunnen stellen voor het eventuele uitblijven van de nakoming, eerst schriftelijk in gebreke te stellen met een redelijke termijn voor nakoming.

Artikel 6  Duur, opschorting en beëindiging

6.1 Een tussen partijen gesloten overeenkomst kan door elk der partijen worden beëindigd door opzegging bij aangetekend schrijven, met inachtneming van een opzegtermijn van dertig kalenderdagen. Cliënt is in dat geval gehouden de tot dusver door PE daadwerkelijk verrichte werkzaamheden te vergoeden.

6.2 Indien cliënt de overeenkomst met PE wenst te beëindigen op kortere termijn dan dertig kalenderdagen, is hij gehouden de door PE op grond van de overeenkomst in rekening te brengen honoraria van de overeengekomen medewerkers gedurende de opzegtermijn van dertig kalenderdagen te voldoen, voor zover de desbetreffende medewerkers van PE door PE in redelijkheid niet elders kunnen worden ingezet.

6.3 De vorderingen van PE op cliënt zijn onmiddellijk opeisbaar indien na het sluiten van de overeenkomst aan PE omstandigheden ter kennis zijn gekomen die PE goede grond geven te vrezen dat cliënt niet aan zijn contractuele verplichtingen zal voldoen. In het genoemde geval is PE bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van PE om schadevergoeding te vorderen.

6.4 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan PE bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt of pleegt te maken, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is PE bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6.5 Beide partijen zijn bevoegd de tussen hen gesloten overeenkomst, met inbegrip van de onderhavige algemene voorwaarden, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

a) aan één der partijen surseance van betaling is verleend, zij zelf haar faillissement heeft aangevraagd, zij in staat van faillissement is verklaard of anderszins de zeggenschap over haar vermogen heeft verloren;

b) één der partijen door overmacht haar verplichtingen niet heeft kunnen vervullen gedurende een periode van 60 (zestig) kalenderdagen ofwel vast staat dat de overmacht situatie langer dan 60 (zestig) kalenderdagen zal duren. Zolang van het recht tot beëindiging nog geen gebruik is gemaakt, vervalt het recht tot beëindiging indien de verplichting, waarvan de nakoming door tijdelijke overmacht werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen;

c) één der partijen enige wezenlijke verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, en na dienaangaande in gebreke te zijn gesteld, verzuimt alsnog binnen 30 (dertig) dagen aan die verplichting te voldoen.

6.6 Beëindiging/ontbinding van de overeenkomst tussen partijen heeft geen terugwerkende kracht.

Artikel 7  Wijziging van de overeenkomst

7.1 Indien gedurende de looptijd van de tussen de partijen gesloten overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de aan PE opgedragen werkzaamheden het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen. Partijen zijn alleen gebonden aan nadere afspraken voor zover deze schriftelijk en met wederzijdse instemming zijn vastgelegd.

7.2 Indien partijen besluiten de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. PE zal cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

7.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal PE cliënt hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal PE daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium en/ of offertebedrag tot gevolg heeft.

7.4 In afwijking van het vorige lid zal PE geen hogere kosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan PE kunnen worden toegerekend.

7.5 Indien één der partijen niet (steeds) de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat de desbetreffende voorwaarden niet langer van toepassing zijn of dat die partij het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 8  Tarieven en betaling
8.1 Tenzij anders is overeengekomen, berekent PE haar honoraria op basis van het aantal gewerkte uren en de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende tarieven van haar medewerkers. In opdracht van cliënt gemaakte kosten van materialen en apparatuur die door de door PE ingeschakelde medewerkers worden gebruikt bij de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van cliënt, alsmede door hen in redelijkheid gemaakte reis- en verblijfkosten, worden aan cliënt in rekening gebracht indien zulks is overeengekomen.

8.2 Alle in het vorige lid bedoelde tarieven, prijzen en kosten zijn exclusief de verschuldigde omzetbelastingen en andere van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen.

8.3 Cliënt zal vooraf worden geïnformeerd over de door PE gehanteerde tarieven. PE zal het tarief van een door haar ingeschakelde medewerker gedurende de looptijd van de overeenkomst niet tussentijds wijzigen, behoudens in de navolgende gevallen:

a) indien de medewerker binnen PE dan wel bij de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van cliënt functioneel anders wordt ingezet en aan deze nieuwe functie een ander tarief is verbonden;

b) de tarieven kunnen jaarlijks met ingang van 1 januari aan de inflatiecorrectie worden aangepast;

c) indien de medewerker binnen PE gedurende de looptijd van het contract gepromoveerd wordt naar een meer senior positie waaraan een hoger tarief is verbonden.

In geval van a, b, of c, zal steeds eerst met de cliënt worden overlegd.

8.4 Voor zover niet anders overeengekomen, omvat de normale werkweek 40 (veertig) werkuren, verdeeld over acht uur per dag.

8.5 PE factureert tenminste eenmaal per maand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Cliënt voldoet facturen binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst door overmaking van het volledige bedrag op een door PE te vermelden bankrekening, bij gebreke waarvan wettelijke rente in rekening kan worden  gebracht. In geval van niet-tijdige betaling is PE voorts gerechtigd, na cliënt ter zake in gebreke te hebben gesteld, haar werkzaamheden in het kader van de desbetreffende overeenkomst of enige andere met cliënt gesloten overeenkomst op te schorten, zonder dat dit zal kunnen leiden tot enige aansprakelijkheid van PE voor de (schadelijke) gevolgen daarvan.

8.6 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door cliënt binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de directie van PE. Indien de klacht gegrond is zal PE de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeen

gekomen, tenzij dit inmiddels voor cliënt zinloos is geworden. Dit laatste dient door cliënt kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal PE slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9.

8.7 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van cliënt, zullen de (betalings-)verplichtingen van cliënt onmiddellijk opeisbaar zijn.

8.8 Door cliënt gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats ter voldoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt cliënt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.9 Indien PE wegens te late betaling door cliënt incassokosten moet maken, komen die voor rekening van cliënt.

8.10 Cliënt is aan PE de door PE in alle instanties ter zake gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd. Het voorgaande geldt echter alleen indien PE en cliënt met betrekking tot een overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de cliënt volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 9  Aansprakelijkheid

9.1 Uit de aard van de werkzaamheden die PE ten behoeve van cliënt uitvoert vloeit voort dat PE jegens cliënt een inspanningsverplichting heeft. Dit betekent dat PE niet aansprakelijk is jegens cliënt voor het niet realiseren van enig expliciet of impliciet doel of resultaat, tenzij daaromtrent door PE uitdrukkelijk en schriftelijk garanties aan cliënt zijn gegeven.

9.2 PE is tegenover cliënt slechts aansprakelijk voor directe zaak -en/of letselschade ten gevolge van het niet of niet volledig nakomen van enige contractuele verplichting jegens cliënt, met dien verstande dat PE nimmer enigerlei aansprakelijkheid aanvaardt voor schade aan computerprogrammatuur en gegevensbestanden.

9.3 PE is tegenover cliënt in geen geval aansprakelijk voor eventuele gevolgschade, economische schade c.q. zuivere vermogensschade zoals stagnatieschade, winstderving, bedrijfsschade en/of transactieschade, van welke aard of vorm dan ook.

9.4 PE is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of in welke vorm dan ook, welke derden lijden als gevolg van of in verband met de werkzaamheden die PE ten behoeve van cliënt verricht. Cliënt vrijwaart PE en alle door PE ingeschakelde medewerkers van alle eventuele aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook. Door PE ingeschakelde medewerkers zullen nimmer door cliënt persoonlijk aansprakelijk worden gehouden.

9.5 De aansprakelijkheid van PE is in ieder geval in omvang beperkt tot het bedrag van de door PE voor de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden overeengekomen vergoeding. Indien de werkzaamheden het uitlenen van personeel betreft voor een periode langer dan 6 (zes) maanden, is de aansprakelijkheid van PE beperkt tot maximaal het gedurende de laatste 3 (drie) maanden daarvoor gefactureerde bedrag.

9.6 Het in het vorige lid bepaalde geldt niet indien en voor zover PE een verzekering tegen aansprakelijkheid heeft gesloten en haar ter zake van de ontstane schade dekking wordt verleend. Alsdan zal PE een schadevergoeding betalen tot het bedrag dat zij aan verzekeringsuitkeringen heeft ontvangen.

9.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van PE of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10  Geheimhouding

10.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie en gegevens gelden als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie en/of gegevens.

10.2 Voornoemde geheimhoudingsplicht geldt uitsluitend ten aanzien van derden. Binnen de organisatie van de andere partij zal geheimhouding slechts in acht worden genomen ten aanzien van gegevens, zaken e.d. ten aanzien waarvan zulks door de andere partij uitdrukkelijk is verzocht.

10.3 Partijen zullen elkaar niet op onredelijke gronden de toestemming onthouden het bestaan van hun contractuele relatie publiekelijk bekend te maken.

Artikel 11  Intellectuele Eigendomsrechten

11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op door PE in het kader van de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van cliënt gebruikte en/of al dan niet in samenwerking met cliënt ontwikkelde methodieken, model bedrijfsprocessen en formats, alsmede andersoortige werken, know-how etc., ongeacht de aard, vorm en inhoud daarvan, berusten bij PE.

11.2 Door betaling van de daarop betrekking hebbende facturen verwerft cliënt een gebruiksrecht op exemplaren van door PE verstrekte, gepersonaliseerde bedrijfsprocessen, gepersonaliseerde formats en aan cliënt gerichte rapporten en adviezen, ongeacht de aard, vorm en inhoud daarvan. Dit gebruiksrecht is beperkt tot cliënt en de onderneming waarvan cliënt de meerderheid van de stemgerechtigde aandelen bezit of anderszins volledige zeggenschap heeft verworven, of ondernemingen die een meerderheidsbelang bezitten of anderszins zeggenschap hebben verworven in de onderneming die wordt vertegenwoordigd door cliënt. Het is cliënt niet toegestaan dit gebruiksrecht tegen betaling, om niet, op welke wijze dan ook, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan enige andere derde, tenzij PE dienaangaande vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend.

11.3 PE staat ervoor in dat de door haar bij de uitvoering van haar werkzaamheden aangewende werken, know-how, methoden en systemen geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Artikel  12 Medewerkers

12.1 Zowel PE als cliënt zullen zich onthouden van het doen van betalingen of giften (waaronder mede begrepen het leveren van goederen of diensten tegen een lagere dan de werkelijke waarde) aan elkanders medewerkers. Hiervan zijn uitgezonderd relatiegeschenken van betrekkelijk geringe waarde of die, voor zover cliënt daarvoor richtlijnen hanteert, aan die richtlijnen voldoen.

12.2 Behoudens met instemming van de andere partij onthouden zowel PE als cliënt zich van het op eigen initiatief doen van aanbiedingen tot indiensttreding aan medewerkers van de andere partij die betrokken zijn bij een project of opdracht. Partijen zijn vrij met zodanige medewerkers, die bij hen solliciteren, een gesprek aan te gaan, doch verplichten zich de andere partij in te lichten alvorens aan de desbetreffende medewerker een dienstverband aan te bieden. Indien cliënt tijdens de uitvoering van een overeenkomst met PE of binnen één jaar na het einde van een overeenkomst met PE een door PE bij de uitvoering van die overeenkomst ter beschikking gestelde medewerker in dienst neemt, is hij PE voor gederfde winst een vergoeding verschuldigd van € 50.000,-.

12.3 Indien partijen, in afwijking van het bepaalde in artikel 5 van deze algemene voorwaarden, overeenkomen dat PE medewerkers ter beschikking zal stellen voor het uitvoeren van werkzaamheden onder leiding en verantwoordelijkheid van cliënt, is PE slechts gehouden tot het ter beschikking stellen van medewerkers die de door cliënt vereiste kwalificaties bezitten op de plaats en gedurende de periode als overeengekomen met cliënt, behoudens incidentele afwezigheid wegens dringende redenen, zulks ter beoordeling van en bepaling door PE. Hetgeen in de artikelen 3 en 5 van deze algemene voorwaarden is bepaald met betrekking tot de verplichtingen en verantwoordelijkheden van PE, is in deze gevallen niet van toepassing.

Artikel 13  Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt verstaan: onvoorziene omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan partijen zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van partijen, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van partijen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan partijen afhankelijk zijn en algemene vervoersproblemen.

13.2 PE heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat PE haar verbintenis had moeten nakomen.

13.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien een der partijen door overmacht haar verplichtingen niet heeft kunnen vervullen gedurende een periode van 60 (zestig) kalenderdagen ofwel vaststaat dat de overmacht situatie langer dan 60 (zestig) kalenderdagen zal duren, zijn beide partijen bevoegd de tussen hen gesloten overeenkomst, met inbegrip van de onderhavige algemene voorwaarden, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Zolang van het recht tot beëindiging nog geen gebruik is gemaakt, vervalt het recht tot beëindiging indien de verplichting, waarvan de nakoming door tijdelijke overmacht werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen.

13.4 Indien PE bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Alle voorwaarden, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van PE worden standaard beheerst door Nederlands recht.

14.2 Alle geschillen tussen partijen, die voortvloeien uit deze voorwaarden of enige tussen partijen gesloten overeenkomst, zullen, voor zover de wet zulks toelaat, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 15 Wijziging van de voorwaarden

15.1 PE is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

15.2 Op een bestaande rechtsverhouding tussen PE en cliënt zullen naderhand door PE gewijzigde voorwaarden pas van toepassing zijn vanaf het sluiten van een nieuwe overeenkomst tussen partijen.